Friday, 11 February 2011

Haridustehnoloogi töökirjeldus GAGi algõpetuse õppetoolis

Panen kirja algõpetuse õppetooli  haridustehnoloogi tööülesanded. Meie majas on väga kompetentne ja toimekas haridustehnoloog, keda ma olen püüdnud algõpetuse osas aidata, kuna tegemist on olnud minu vastutusalaga juba mitu aastat. Töökirjeldus lähtubki algõpetusest ja ülesannetest, mis haridustehnoloogil selles kooliastmes peaksid olema.
Tööülesanded:

 • IKT-alase arengu mitmekülgne toetamine algklassides: kohtumised vajaduste ja ootuste väljaselgitamiseks selles vallas
 • arvutiõpetuse ainekava väljatöötamise juhtimine algklassides(matemaatika-muusikaklassid)
 • ühise virtuaalse arvutitunde käsitleva õpimapi loomine ja õpetajate suunamine selle täiendamisele ja kasutamisele
 • õpetajate arvutialase kompetentsi tõstmine sisekoolituste ja individuaalse nõustamise kaudu
 • õpetajate suunamine ka väljaspoole maja toimuvatele vajalikele koolitustele ja konverentsidele
 • algklassilastele sobivate arvutiprogrammide, ka veebipõhiste programmide,  leidmine, katsetamine ja rakendamine 
 • õpetajate abistamine arvutiklassitundide ettevalmistamisel ja vajadusel ka läbiviimisel
 • koostööprojektide tutvustamine õpetajatele ja nende abistamine-julgustamine projektides osalemiseks
 • huvitavate õpikonkursside märkamine ja õpetajate julgustamine neis osalemiseks
 • uute õpetajate kaasamine arvutialastesse tegemistesse (arvutiklassitunnid, uued vahendid, osalemine projektides jne)
 • abi kontode loomisel (nt worldmathsday, miksike jne), tugi väiksemate tehniliste probleemide lahendamisel tunnis
 • abi veebipõhise dokumentatsiooni (ekool) täitmisel ja õpitarkvara haldamisel (nt vajadusel suunab edasi pädevama spetsialistide poole)
 • suhtlemine juhtkonnaga, et hoida neid muutustega kursis ja  saada toetust haridustehnoloogia arengutele koolis
 • pidev suhtlemine, info vahendamine õpetajate, õpilaste ja juhtkonnaga
 • õpetajate motiveerimine arvuti kasutamiseks õppetöös
 • pidev enesetäiendamine, et olla pädev

2 comments:

 1. Siit ametijuhenidst hakkab silma, et peaaegu kõik ülesanded sisaldavad endas suhtlemist. Tundub ju et haridustehnoloogi ametijuhend võiks olla ka ülesehitatud üsna suurel määral just tehnoloogiaga mässamisele ja omaette arendamisele ja katseamisele jne. Rõõm tõdeda, et võib ka vastupidi - sinu näites käib kõik koostöös ja suheldes.

  Nele

  ReplyDelete
 2. Näib, et GAG-is tegeldakse haridustehnoloogiaga ikka päris tõsiselt, eriti meeldisid mulle 3., 10. ja 11. punkt - neis on tunda erilist hoolivust. Tugev metoodiline tugi, uute õpetajate kiire ja tõhus lõimimine ning tähelepanelikkus pealtnäha nii väikese asja nagu konto loomisel abistamise suhtes.

  ReplyDelete