Friday, 25 February 2011

Õpidisaini kirjeldus

Valisin kirjeldamiseks Miksikese keskkonna peastarvutamise drillprogrammi Pranglimise

 http://miksike.ee/.

Kuna õpetan algklassides ja kasutan seda peastarvutamise harjutamiseks, siis saigi selline valik tehtud.
Kes õpib: võimalik kasutada erinevates vanuseastmetes, sest tasemeid saab määratleda.
Mida õpib: peastarvutamine, nii liitmine-lahutamine, korrutamine-jagamine kui ka võrdlemine ja lünkamine.
Kuidas treenitakse: valid ala, raskusastme ja saadki väljakule sobivad tehted.
Kordamine: väljakul  saad harjutada pidevalt ja kordade arv pole piiratud.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside): arvuti annab teada, kui arvutaja on jõudnud järgmisele tasemele ja annab ka teada, kui arvutuses tekkis viga. Lõpus näidatakse vigu ja soorituse tulemust.
Interaktiivsus: pidevalt on võimalik oma tulemust võrrelda teiste arvutajatega- see motiveerib õppurit taas ja taas proovima oma tulemust parandama. Ka oma tulemuse paranemisest saab kohe tabelist teada. Hea on klassiga koos käia arvutamas: siis tekib omavaheline võistlus ja püüd oma tulemust parandada.
Võistlusmoment: kord aastas toimuvad võistlused nii maakondlikul kui ka riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Õpetajal on võimalik ka endal klassi jaoks luua võistlusväljakuid.


Üldiselt pean ma paremaks probleemküsimuste püstitamist ja neile lahenduse otsimist, kui drillimist, aga teatud ainetes (matemaatika, ka keeleõpetus) on drillimine vajalik. Peastarvutamise harjutamiseks on sellised drillprogrammid vajalikud. Ja pranglimine on sellistest võimalustest väga hea: on võimalik ikka ja jälle uuesti proovida, saab tagasisidet ja omavahel ka võistelda.

Friday, 18 February 2011

IPadi kasutamisvõimalused

IPad on kahtlemata uus ja innovaatiline vahend õppetööks. Ta pakub palju võimalusi: simulatsioonid, tõhus otsingumootorite kasutamine, kasutamine sisu loomiseks jne. Samas iga sellise laia kasutusvõimalusega vahendi rakendamine toob kaasa teatud riske. Sülearvuti klassiruumis projekt tõestas, et lisaks mõtestatud kasutamisele, tegelevad õpilased õppetöö ajal ka asjadega, mis tähelepanu hajutavad ja õppimist segavad. Seega ainult iPadi kasutamisest lähtuv tund minu arvates hea mõte pole. Samas kombineerides iPadi teiste õppimisstrateegiate ja - vahenditega, on see kahtlemata huvitav ja erinevaid võimalusi pakkuv.
Õpetaja peab enda jaoks korralikult tunni ülesehituse ja iPadi kasutamise vajalikkuse teatud õpioskuste omandamisel paika panema ja siis võib sellest saada igati hea abivahend.
Õpilaste valmisolek uute tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtuks on kahtlemata positiivne.

Thursday, 17 February 2011

2.nädal kodutöö

Uurimistrendid:
Õpidisaini ajastu- rõhk õpetamise sisul, õpitegevuste juhistel. N: tavapärane õpe klassiruumis.
Sõnumi disain- rõhk sõnumi edastamisel (heli, pilt, erinevad meediaformaadid). N: http://www.erm.ee/files/t66vihik/html/T66vihik.html
Simulatsiooni ajastu- tehnoloogia kasutamine võimaldab õpetada efektiivsemalt kasutades simulatsioone. N: http://celestia.sourceforge.net/  
Tervikõpikeskkondade ajastu- kombineeritakse sisu, edastamise viise ja õpikeskkonda vastavalt vajadustele. N: tund arvutiklassis, kus vastava teema jaoks kombineeritakse erinevaid keskkondi ja vahendeid.
Tehisintellekt kui õpikeskkond- modelleerimine, mudelite kasutamine. N: http://mudelid.5dvision.ee/
Personaalne ja kogukondlik õpikeskkond- enesejuhtiv ja elukestev õppimine, ühine probleemilahedamine, õpikogukonnad, -võrgustikud. N: rühmatööna filmi loomine heategudest
Laiendatud õpikeskkond- mobiilne, reaalse ja virtuaalse maailma hübriid õppimisel, hajutatud õpikeskkonnad. N: tutvumine päästeametiga ja selle tööga, ennetus: klassiruumis, virtuaalselt ja kohapeal depoos

Friday, 11 February 2011

Haridustehnoloogi töökirjeldus GAGi algõpetuse õppetoolis

Panen kirja algõpetuse õppetooli  haridustehnoloogi tööülesanded. Meie majas on väga kompetentne ja toimekas haridustehnoloog, keda ma olen püüdnud algõpetuse osas aidata, kuna tegemist on olnud minu vastutusalaga juba mitu aastat. Töökirjeldus lähtubki algõpetusest ja ülesannetest, mis haridustehnoloogil selles kooliastmes peaksid olema.
Tööülesanded:

 • IKT-alase arengu mitmekülgne toetamine algklassides: kohtumised vajaduste ja ootuste väljaselgitamiseks selles vallas
 • arvutiõpetuse ainekava väljatöötamise juhtimine algklassides(matemaatika-muusikaklassid)
 • ühise virtuaalse arvutitunde käsitleva õpimapi loomine ja õpetajate suunamine selle täiendamisele ja kasutamisele
 • õpetajate arvutialase kompetentsi tõstmine sisekoolituste ja individuaalse nõustamise kaudu
 • õpetajate suunamine ka väljaspoole maja toimuvatele vajalikele koolitustele ja konverentsidele
 • algklassilastele sobivate arvutiprogrammide, ka veebipõhiste programmide,  leidmine, katsetamine ja rakendamine 
 • õpetajate abistamine arvutiklassitundide ettevalmistamisel ja vajadusel ka läbiviimisel
 • koostööprojektide tutvustamine õpetajatele ja nende abistamine-julgustamine projektides osalemiseks
 • huvitavate õpikonkursside märkamine ja õpetajate julgustamine neis osalemiseks
 • uute õpetajate kaasamine arvutialastesse tegemistesse (arvutiklassitunnid, uued vahendid, osalemine projektides jne)
 • abi kontode loomisel (nt worldmathsday, miksike jne), tugi väiksemate tehniliste probleemide lahendamisel tunnis
 • abi veebipõhise dokumentatsiooni (ekool) täitmisel ja õpitarkvara haldamisel (nt vajadusel suunab edasi pädevama spetsialistide poole)
 • suhtlemine juhtkonnaga, et hoida neid muutustega kursis ja  saada toetust haridustehnoloogia arengutele koolis
 • pidev suhtlemine, info vahendamine õpetajate, õpilaste ja juhtkonnaga
 • õpetajate motiveerimine arvuti kasutamiseks õppetöös
 • pidev enesetäiendamine, et olla pädev

Enesetutvustus

Siit tuleb siis minu lühitutvustus.
Mina olen Kristi. Elan ja toimetan Tallinnas. Ametialaselt olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja ja algõpetuse õppetooli juhataja. Tegelen väikeste õppurite ja nende õpetajatega. Lisaks sellele olen Tiigrihüppe SA koolitaja ja eTwinningu mentor ning kirjutan ka algklassidele õppematerjale. 
Kodus olen emaks kahele pojale ja kasvatan lisaks ka väikest koerapoissi. 
See kõik tähendab, et mul on palju toimetusi ja vähe aega, aga see-eest pole igavuse üle küll põhjust kurta.
Kuna olen loomult aktiivne ja pidevalt valmis uut avastama ja õppima, siis otsustasin oma õpinguid jätkata. Praeguses kontekstis olengi siis haridustehnoloogia magistrant. 
Loodan, et õpingud ja koosarenemine toob minu ellu uusi põnevaid inimesi, teadmisi, oskusi ja väljakutseid tulevikuks.